Ke stažení

Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro zproštění od složení zálohy na další vedení exekuce

Formulář ke stažení

Exekuční návrh

Exekuci lze nařídit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo přiznané exekučním titulem.

Formulář ke stažení

S návrhem je nutné předložit rovněž exekuční titul, a to
a)  v kopii, vydal-li exekuční titul exekuční soud (tj. soud, který bude rozhodovat o nařízení exekuce)
b)  v originále nebo v úředně ověřené kopii v ostatních případech.

Je-li oprávněným/povinným subjektem jiná osoba než osoba uvedená v exekučním titulu, je nutné k návrhu připojit listinu vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, která prokazuje přechod povinnosti nebo přechod či převod práva, pokud tento nevyplývá přímo z právního předpisu.

Návrh na nařízení exekuce se podává soudnímu exekutorovi, který má být provedením exekuce pověřen.