VZOR EXEKUČNÍHO NÁVRHU

Exekuci lze zahájit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo přiznané exekučním titulem.

Formulář exekučního návrhu ke stažení

Formulář exekučního návrhu je připraven ve formátu PDF, potřebný software k vyplnění formuláře naleznete zde.

S návrhem je nutné předložit rovněž exekuční titul, a to

  1. v kopii, vydal-li exekuční titul exekuční soud (tj. soud, který bude rozhodovat o nařízení exekuce),
  2. v originále nebo v úředně ověřené kopii v ostatních případech.

Je-li oprávněným/povinným subjektem jiná osoba než osoba uvedená v exekučním titulu, je nutné k návrhu připojist listinu vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, která prokazuje přechod povinnosti nebo přechod či převod práva, pokud tento nevyplývá přímo z právního předpisu.

Exekuční návrh se podává soudnímu exekutorovi, který má být provedením exekuce pověřen.


Zobrazuje a tiskne soubory Adobe PDF, pomocí tohoto bezplatného souboru
Nemáte-li Adobe PDF reader, můžete si ho stáhnout zde