OTÁZKY A ODPOVĚDI (FAQS)

Bylo mi doručeno usnesení o nařízení exekuce, avšak domnívám se, že exekuce je neoprávněná, nikdy mi nebyl doručen exekuční titul. Jak se mohu bránit?

Odpověď: Podejte odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k odvolacímu soudu, prostřednictvím exekučního soudu; doporučujeme však také nahlédnout do spisu v řízení, ve kterém byl vydán exekuční titul a zjistit, zda vám tento nebyl doručen fikcí doručení.

Bylo mi doručeno usnesení o nařízení exekuce, avšak domnívám se, že exekuce je neoprávněn – oprávněný mě nevyzval k úhradě a soud nařídil exekuci bez mé účasti, aniž by mě kontaktoval. Je tento postup správný?

Odpověď: Oprávněný nemá povinnost povinného upomínat či vyzývat ke splnění povinnosti. Soud o exekuce rozhoduje bez jednání, výhradně na základě návrhu a listin předložených oprávněným. Uloženou povinnost a okolnosti jejího vzniku neposuzuje, neboť o tom již bylo rozhodnuto soudem nebo jiným orgánem při vydání exekučního titulu.

Podal jsem odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, o kterém dosud nebylo rozhodnuto, avšak exekutor i přesto postihuje můj majetek a vydává další exekuční příkaz(y). Je takový postup správný?

Odpověď: Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce nemá odkladný účinek, exekutor tedy může zjišťovat a postihovat majetek povinného. K realizaci exekučního příkazu (tj. prodej sepsaných věcí, provedení dražby nemovitosti, atd.) však může přistoupit až po právní moci usnesení o nařízení exekuce, tedy až poté, co bude o odvolání rozhodnuto.

Pohledávku, pro kterou je vedena exekuce, jsem již (zčásti) uhradil, a to ještě před zahájením exekučního řízení, tj. před podáním návrhu na nařízení exekuce, což jsem schopen doložit – co mám dělat?

Odpověď: Pokud jste celou pohledávku uhradil oprávněnému ještě před zahájením exekučního řízení, podejte exekutorovi návrh na zastavení exekuce; pokud namítáte, že pohledávka byla uhrazena částečně, podejte návrh na částečné zastavení exekuce (před tím si však ověřte, zda tato částečná úhrada již není zohledněna v samotném návrhu oprávněného na nařízení exekuce). K návrhu neopomeňte přiložit listiny, které prokazují provedení úhrady.

Dostal jsem se do tíživé životní situace, ve které nejsem schopen hradit pohledávku vymáhanou exekutorem, co mohu udělat?

Odpověď: Povinný může exekutorovi podat návrh na odklad exekuce, a to za splnění všech těchto stanovených podmínek: povinný se bez své viny ocitl přechodně v takové postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něj či jeho rodinu zvláště nepříznivé důsledky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. 

Podal jsem návrh na zastavení exekuce – může exekutor dál provádět exekuci, dokud nebude rozhodnuto o mém návrhu?

Odpověď: Není-li exekuce odložena, pak může. Doporučujeme proto podat exekutorovi současně s návrhem na zastavení i návrh na odklad exekuce z důvodu, že lze očekávat, že exekuce bude zastavena.

Byl mi doručen exekuční příkaz prodejem nemovitosti – mého rodinného domu, který má hodnotu 2 mil. Kč, přitom vymáhaná pohledávka je pouze 30 tis. Kč – je to zákonné?

Odpověď: Exekuční příkaz prodejem nemovitosti slouží předně k zajištění majetku pro případ, že by v exekučním řízení nebyl nalezen jiný, svou hodnotou přiměřenější majetek. Není-li následně zjištěn jiný postižitelný majetek povinného, případně nelze-li z majetku povinného pohledávku oprávněného uspokojit v přiměřené době, lze prodej nemovitostí (či jiný způsob provedení exekuce) provést, i když cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky. Za takové situace je na povinném, aby prokázal, že lze jiným způsobem postihnout vhodnější majetek.

Jsem oprávněným v exekučním řízení a exekutor v exekučním řízení ničeho nečiní – mohu se bránit proti průtahům?

Odpověď: Předně využijte svého práva nahlédnout u exekutora do exekučního spisu a zjistěte, v čem může průtah spočívat (např. je podáno odvolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto, apod.). Pokud zjistíte, že není dán důvod k průtahům a exekutor nadále ničeho nečiní, je možné požádat exekuční soud o změnu exekutora, případně se obrátit na Exekutorskou komoru ČR.

Zjistil jsem, že do soupisu movitých věcí povinného byla sepsána věc v mém vlastnictví, avšak já nejsem povinný ani manžel povinného, s exekucí nemám nic společného. Jak se mohu bránit?

Odpověď: Ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy se dozvíte, že váš majetek byl pojat do soupisu movitých věcí v exekučním řízení vedeném proti jiné osobě, máte možnost podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. K návrhu je třeba přiložit listiny, které prokazují právo navrhovatele, které nepřipouští exekuci (nejčastěji právo vlastnické).
Nevyhoví-li exekutor zcela nebo částečně včas podanému návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu, lze podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora vylučovací žalobu podle § 267 občanského soudního řádu. Žalovaným bude oprávněný z exekučního řízení, v jehož průběhu byla věc sepsána. Žalobu soud neprojednává v exekučním řízení, ale zcela samostatně. Je proto vhodné podat exekutorovi návrh na odklad exekuce s tím, že se dá předpokládat, že exekuce prodejem movitých věcí bude (ohledně položek, které jsou předmětem vylučovací žaloby) zastavena, a předložit kopii vylučovací žaloby.

Mám vůči povinnému pohledávku, přiznanou exekučním titulem a zjistil jsem, že na majetek povinného je již vedena exekuce – mohu se do tohoto exekučního řízení přihlásit?

Odpověď: Ano, pokud exekutor vede exekuci prodejem nemovitosti povinného, prodejem movitých věcí povinného či prodejem podniku, pak je možné svou vykonatelnou pohledávku do tohoto exekučního řízení přihlásit, tj. podat přihlášku pohledávky.

Jsem oprávněným v exekučním řízení, exekutor již vymohl mou pohledávku (její část), avšak dosud mi nevyplatil peníze – co mohu udělat?

Odpověď: Nejprve zjistěte, zda již nabylo právní moci usnesení o nařízení exekuce a zda již soud vyznačil doložku právní moci (exekutor je oprávněn provést výplatu peněz oprávněnému až po právní moci usnesení o nařízení exekuce), případně zda zde není jiný důvod, proč exekutor nemůže výplatu peněz provést, např. odklad exekuce, insolvenční řízení aj. Od vymožené částky je exekutor oprávněn odečíst náklady exekuce a zbývající částku, přesahuje-li 1.000,- Kč, je povinen do 30 dnů vyplatit oprávněnému.

Vrátil jsem se domů a zjistil, že vykonavatel exekutora v době mé nepřítomnosti vstoupil do mého bytu, provedl soupis movitých věcí a následně vyměnil zámek od vstupních dveří. Je takový postup možný?

Odpověď: Ano, tento postup je správný, vykonavatel exekutora si může zjednat do bytu/místa podnikání nebo jiné místnosti povinného přístup, uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít, a to i v nepřítomnosti povinného. Výměna zámku je pak provedena, aby bylo možné byt (místnost) opět uzamknout.

Nečekaně u mně doma zazvonil vykonavatel, předal mi usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz a začal provádět soupis movitých věcí – jak je možné, že jsem nebyl dopředu informován?

Odpověď: Tento postup je zcela v pořádku; v případě exekuce prodejem movitých věcí se exekuční příkaz doručuje povinnému až při samotném provádění výkonu; není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu exekuční příkaz následně (např. poštou).